Program pre podporu rastlinnej stravy a ochranu zvierat

Prieskum agentúry FOCUS z roku 2017 ukázal, že až 13 % ľudí na Slovensku znižuje množstvo živočíšnych výrobkov, ktoré konzumujú a ďalších 17 % znižovanie zvažuje. Existujú tri primárne dôvody, ktoré vedú k tomuto výberu: etické dôvody, preukázaný negatívny dopad živočíšnej stravy na klimatickú zmenu a životné prostredie (vzťah popísaný napr. v štúdii žurnálu Science (Poore a Nemecek, 2018) a zdravotné dôvody (vzťah popísaný napríklad v žurnále The Lancet (Willet et al, 2019)). Pre túto časť populácie je kľúčové odstrániť prekážky a zjednodušiť prístup k zdravému rastlinnému jedlu alebo k jedlu s vyšším podielom rastlinných zložiek. Koalícia PS/SPOLU je jediná, ktorá prichádza s konkrétnymi opatreniami v tejto problematike:

1. Podpora rastlinnej stravy

- Umožníme uprednostniť rastlinnú stravu pre jej menší dopad na životné prostredie cez zelené verejné obstarávanie. Štát musí ísť príkladom. Podporíme rastlinnú stravu v zariadeniach verejného stravovania zavedením konceptu zeleného verejného obstarávania (ZVO). Jeho podiel chceme postupne zvyšovať s cieľom stopercentného prechodu na ZVO do konca volebného obdobia. Európska komisia vytvorila v roku 2019 pre účely ZVO príručku pre obstarávateľov s odporúčanou praxou (EK, 2019). Obsahuje aj zelené kritériá pre obstarávanie služieb verejného stravovania, ktoré umožňujú zaradenie širšej ponuky jedál rastlinného pôvodu ako jedného zo spôsobov, ako obstarávať s nižším negatívnym dopadom na životné prostredie. Umožňuje špecifikovať rastlinné jedálne lístky, kde „ponúkané jedálne lístky musia obsahovať možnosti výberu na zvýšenie spotreby strukovín, zeleniny, ovocia, celozrnných obilnín a orechov pri zachovaní rovnakého odporúčaného príjmu živín pre klientov vrátane“. Spôsob, akým sa to dá docieliť zahŕňa najmä zaradenie určitého počtu vegetariánskych alebo rastlinných dní týždenne, určitého počtu vegetariánskych alebo rastlinných jedál, ktoré sa budú ponúkať denne, alebo určiť „jedlo dňa“, ktoré má byť vegetariánske alebo rastlinné.

- Odstránime neodborné prekážky rastlinnej strave. Zdravý životný štýl budeme propagovať od nízkeho veku. To zahŕňa výchovu k zdraviu a dostupnosť zdravej stravy v školách a škôlkach. Odstránime bariéry pre rastlinné stravovanie alebo stravovanie s väčším podielom rastlinnej zložky aj v zariadeniach hromadného stravovania v špeciálnom režime ako alternatívy k strave so zivočíšnymi zložkami. Upravíme relevantné vyhlášky a predpisy vzhľadom na najnovšie vedecké poznatky a odporúčania renomovaných výživových inštitúcií.

2. Zlepšenie životných podmienok zvierat a ekologickejšia výroba

- Menej škodlivej živočíšnej výroby na Slovensku. Na Slovensku možno dlhodobo sledovať znižujúci sa trend živočíšnej výroby (Nízkouhlíková stratégia, 2019). Chceme dosiahnuť, aby poľnohospodárske odvetvie vyrábalo spôsobmi šetrnými k životnému prostrediu a v súlade s ochranou biodiverzity a klímy, s dôrazom na zlepšenie podmienok chovu a držania zvierat. Našou víziou je znižovať živočíšnu výrobu na Slovensku takého typu, ako bola napríklad plánovaná ošipáreň pri Palárikove. Zvyšok živočíšnej výroby by sa mal uberať cestou ekologického poľnohospodárstva s lepšími životnými podmienkami zvierat cez prehodnotenie doterajšej správnej výrobnej praxe v poľnohospodárstve.

- Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zameriame sa aj na implementáciu zákazu klietkového chovu, zlepšenie podmienok transportu a humánneho porážania hospodárskych zvierat. Zvýšime podporu chovov, ktoré budú reflektovať aktuálne poznatky z oblasti chovu zvierat. Vyššie spomenuté zelené verejné obstarávanie zahŕňa aj možnosť obstarávať potraviny a služby hromadného stravovania na základe kritéria dobrého chovu zvierat.

- Zlepšíme podmienky chovu a držby spoločenských zvierat, čo bude zamerané aj na riešenie problematiky produkčných chovov (tzv. množitelia) a odstránenie nekalých praktík v takýchto chovoch, často hraničiacich s týraním zvierat, a riešenie problematiky útulkov a túlavých zvierat.

- Zlepšíme podmienky v oblasti držby a života divokých zvierat, so zameraním aj na správnu prax v poľovníctve, sprísnenie legislatívy v oblasti držby a chovu divokých zvierat hlavne používaných v súkromných neprodukčných chovoch.

3. Osveta a envirovýchova

- Podporíme mimovládny sektor. Našim cieľom je komplexná podpora mimovládneho sektora a jeho spolupráce so štátom, ktorá sa bude týkať aj spolupráce s organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany životného prostredia a práv zvierat.

- Posilníme a rozšírime úlohu analýz a kapacity analytických útvarov pri rozhodovaní o témach životného prostredia. Vďaka tomu bude osveta a envirovýchova čerpať z najlepších dostupných informácií.

Tamara Stohlová

Tamara Stohlová

autorka programu, kandidátka č. 43

Tamara je odborníčka na životné prostredie, no nezostáva len pri teórii. Snaží sa ísť príkladom a žiť udržateľným životným štýlom – minimalizuje odpad, znižuje spotrebu a chráni prírodu. Popri práci zavádza rastlinné stravovanie na vysoké školy. Vďaka tomu vegánske jedlo podáva už deväť jedální po celom Slovensku. Vo voľnom čase sa tiež venuje pomoci zvieracím útulkom. Jej domácnosťou prešlo zhruba dvadsať psíkov z ulice, ktorí tak dostali šancu nájsť si svoj skutočný domov.

Ďakujem za váš záujem o zdravý život v zelenej krajine!